Proiect SOFT SKILLS | Selecția grupului țintă pentru seriile 5 și 6 | Dosarele de înscriere se vor transmite începând cu data de 22 iulie 2024, ora 8:00
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Norme de acreditare a furnizorilor de EMC

Distribuiți pe Facebook Twitter

          NORME DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ

CAPITOLUL I

Furnizorii de Educație Medicală Continuă (EMC)

Art.1 Furnizorii de educație medicală continuă, denumiți în continuare furnizori de EMC, sunt: OAMGMAMR, prin filialele judeţene şi prin Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă, instituții/unități de învățământ medical, organizații neguvernamentale, formatori persoane fizice, alte entități juridice care potrivit statutului/actului constitutiv au ca obiect de activitate formarea continuă și dezvoltarea profesională a personalului medical.

1.1 Furnizorii de EMC persoane fizice pot fi:

a) angajați/colaboratori ai entităților juridice precizate la art.1;

b) colaboratori ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR;

c) persoane fizice autorizate (PFA–uri care au ca obiect de activitate “alte forme de învățământ” COD CAEN 8559).

1.2 Furnizorii de EMC persoane juridice pot fi persoane juridice publice/private, care au personal propriu, formatori certificați/acreditați, angajaţi cu contract individual de muncă/colaborare, sau care au parteneriate cu instituţii/unităţi din sistemul naţional de învăţământ, acreditate, respectiv:

a) OAMGMAMR;

b) instituții/unități de învățământ medical acreditate/autorizate;

c) societăți comerciale/entități juridice care au ca obiect de activitate “alte forme de învățământ” COD CAEN 8559;

d) organizații neguvernamentale care au prevăzut în statut formarea/educația medicală continuă pentru personal medical/adulți.

1.3 Furnizorii de Educaţie Medicală Continuă la distanţă – EMCD pot fi:

a) OAMGMAMR;

b) Filialele OAMGMAMR;

c) Persoane fizice sau juridice care au încheiat protocoale de colaborare cu OAMGMAMR sau cu filialele sale.

Art. 2 Persoanele fizice (lectori/formatori) și persoanele juridice care solicită acreditarea trebuie să nu fi avut sau să aibă în derulare litigii cu OAMGMAMR, sancțiuni disciplinare, atitudini/acțiuni care să aducă atingere profesiilor de asistent medical generalist, moaşă si asistent medical.

Art. 3 Firmele producătoare de medicamente şi materiale sanitare nu pot fi furnizori de educaţie medicală continuă.

Art. 4

(1) Conform Programului Național de EMC sunt exceptate de la procesul acreditării ca furnizori de EMC: instituțiile de învățământ superior și preuniversitar medical acreditate, cadrele didactice universitare, medicii specialiști/primari şi OAMGMAMR . (Conf. Hot. CN nr. 26/21.11.2019)

(2) Sunt exceptate de la procesul acreditării ca furnizori de EMC, persoanele fizice sau juridice care au încheiat protocoale de colaborare cu OAMGMAMR, având ca obiect derularea de cursuri EMC.

CAPITOLUL II   

Procesul de acreditare

Art. 5 Furnizorii de EMC se acreditează de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România prin Comisia Națională de Educație Profesională Continuă, denumită în continuare CNEPC, în colaborare cu Ministerul Sănătății.

Art. 6 Pentru a fi acreditați, furnizorii de educaţie medicală continuă vor depune la Comisia Națională de Educație Profesională Continuă sau, după caz, la filiala județeană/municipiului București a OAMGMAMR un dosar care va cuprinde documente specificate în articolele 6.1 și 6.4.

6.1 Dosarul furnizorilor de educaţie medicală continuă – persoane fizice va conține:

a) cerere tip de acreditare/reacreditare prezentată în Anexa 1;

b) dovada de absolvire a cursului de  formator, cu excepţia cadrelor didactice  universitare,  medicilor specialiști și a medicilor primari (Conf. Hot. CN nr. 26/21.11.2019)

c) copie Certificat de membru, avizat pe anul în curs (pentru formatorii membri  ai OAMGMAMR);

d) adeverința de vechime din care să reiasă vechimea de minim 5 ani în profesie și specialitatea cursului (pentru formatorii membri  ai OAMGMAMR);

e) Curriculum Vitae (CV);

f) copii conform cu originalul ale actelor de studii de specialitate și anexele acestora, ale diplomelor de absolvire a unor programe formative, stagii, cursuri de specializare și alte forme de perfecționare în specialitatea/subiectul cursului;

g) copie de pe actele care atestă schimbarea numelui;

h) programa unuia dintre cursurile EMC propuse;

i) copii ale Codului de Identificare Fiscală (CIF) și certificate de atestare fiscală, pentru persoanele care aplică în nume propriu (PFA).

6.2 Persoanele fizice angajați/colaboratori ai filialelor OAMGMAMR precum și persoanele fizice care doresc acreditarea în nume propriu vor depune dosarele spre verificare/avizare la filialele OAMGMAMR de care aparțin/a județului unde au înregistrarea fiscală;

6.3 Dosarele eligibile vor fi avizate de președintele filialei și transmise apoi CNEMC pentru acreditare.

6.4 Dosarul furnizorilor de educaţie medicală continuă – persoane juridice va conține:

a) cerere tip de acreditare/reacreditare – prezentată în Anexa 2;

b) documente ale firmei/instituției/organizației – copii certificate pentru conformitate după:

  • actul constitutiv/statut;
  • certificatul de înmatriculare/sentința judecatorească de înființare;

c) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original, înregistrarea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor;

d) certificat de înregistrare fiscală (copie) și certificat de atestare fiscală în termen de valabilitate la data depunerii dosarului;

e) dovada că firma/instituția/organizația are personal de specialitate în tematica pentru care se solicită acreditarea, respectiv:

  • angajat/colaborator, pentru care va depune dosar de acreditare “persoana fizică”;
  • acte care sa demonstreze raportul juridic dintre persoana juridică si persoana fizică în cauză (adeverință, copie a contractului de muncă, copie a contractului civil, etc.);

f) dovada că firma/instituția/organizația are experiență de minim 3 ani în organizarea și derularea, cu regularitate, de cursuri adresate asistenților medicali/moașelor;*

*) Conform Hotărârii CN nr. 12/2018

g) împuternicire notarială (în original) în cazul în care persoana care solicită acreditarea nu este reprezentantul legal al persoanei juridice;

h) copie după dovada achitării taxei de acreditare pentru persoane juridice.

6.5 Dosarele pentru acreditarea persoanelor juridice se vor depune la CNEPC.

Art. 7 Cererile de acreditare se vor soluționa în termen de maxim 60 de zile de la data depunerii acestora la CNEPC, iar rezultatul se va comunica în scris, în termen de 7 zile solicitanților.

Art.8 În cazul dosarelor incomplete solicitantul acreditării va fi notificat, având la dispoziție 15 zile să completeze dosarul. În caz contrar, dosarul va fi respins.

Art. 9 Acreditarea furnizorilor de formare este valabilă 12 luni de la data acordării.

CAPITOLUL III

Oferta de cursuri

Art.10 Programul de educație medicală continuă propus de furnizor reprezintă oferta educaţională care urmăreşte, după caz, dobândirea sau actualizarea de cunoștințe profesionale, formarea şi dezvoltarea de aptitudini și/sau de competenţe profesionale pentru asistenții medicali, în conformitate cu standardele profesionale și standardele de calitate specifice.

Art.11 Furnizorii de educaţie medicală continuă vor face dovada că materialul cursului se încadrează în nevoile specifice de formare stabilite de către OAMGMAMR, în conformitate cu Programul Naţional de Educaţie Medicală.

Art.12 Furnizorii de educaţie medicală continuă vor depune, în dosarul de acreditare, programa cursului care urmează să fie propus spre creditare.

Art.13 Furnizorii de educaţie medicală continuă pot solicita creditarea cursurilor de EMC conform Programului Național de Educație Medicală Continuă, fie odată cu dosarul de acreditare, fie ulterior, după obținerea acreditării.

13.1 Cererile de creditare depuse odată cu dosarul de acreditare vor fi analizate doar în cazul furnizorilor care obțin acreditarea, conform reglementărilor OAMGMAMR privind creditarea cursurilor de EMC.

Art.14 Furnizorii de EMC acreditați vor susține cursurile de EMC numai după informarea în scris a filialelor OAMGMAMR cu cel puțin 15 zile înainte de începerea derulării cursurilor.

Art.15 Furnizorii de educaţie medicală continuă au calitatea de organizatori ai cursurilor din cadrul Programului Naţional de Educaţie Medicală Continuă al OAMGMAMR (text actualizat conform Hotărârii CN nr. 13/2020)

CAPITOLUL IV

Taxe

Art.16 Taxele de acreditare și de reacreditarea a furnizorilor de EMC persoane juridice se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Național al OAMGMAMR.

CAPITOLUL V

Reacreditarea

Art.17 Furnizorii de educaţie medicală continuă care au fost acreditați pot solicita reacreditarea, cu 60 de zile înainte de data expirării acreditării.

Art.18 Pentru a fi reacreditați, furnizorii de educaţie medicală continuă vor depune la Comisia Națională de Educație Profesională Continuă sau, după caz la filiala judeteană a OAMGMAMR un dosar care va cuprinde documente specificate în articolele 18.1 și 18.2:

18.1 Dosarul de reacreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă – persoane fizice va conține:

a) cerere tip de acreditare/reacreditare – prezentată în Anexa 1;

b) copie Certificat de membru, avizat pe anul în curs, pentru membri OAMGMAMR;

b^1) Prin excepție de la prevederile lit. (b), nu au obligația depunerii avizului anual, membrii OAMGMAMR care, la data depunerii dosarului de reacreditare, dețin funcții de conducere sau au calitatea de salariați în cadrul OAMGMAMR;*

*) Conform Hotărârii CN nr. 12/2018

c) copii conform cu originalul ale actelor de studii de specialitate și anexele acestora, ale diplomelor de absolvire a unor programe formative, stagii, cursuri de specializare și alte forme de perfecționare în specialitatea/subiectul cursului (altele decât cele care au fost depuse deja la dosar, dacă acestea există);

d) copii ale CIF și certificate de atestare fiscală, pentru persoanele care aplică în nume propriu (PFA);

e) fișa evaluare a activității educționale desfășurate în anul  precedent completată de comisia/comisiile EMC din filiala/filialele în care furnizorul a derulat cursurile, prevăzută în Anexa 3.

18.2 Dosarul de reacreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă – persoane juridice va conține:

a) cerere tip de acreditare/reacreditare – prezentată în Anexa 2;

b) fișa evaluare a activității educționale desfășurate în anul  precedent completată de comisia/comisiile EPC din filiala/filialele în care furnizorul a derulat cursurile;

c) cereri de reacreditare “persoane fizice” (Anexa 1) pentru formatorii care urmează să susțină cursuri;

d) copie după dovada achitării taxei de reacreditare pentru persoane juridice.

CAPITOLUL VI

Alte dispoziții

Art.19 Furnizorii de educaţie medicală continuă acreditați vor fi înregistrați în registrul național al furnizorilor de educație medicală continuă prevăzut în Anexa 4 și în Anexa 5.

Art.20 Lista furnizorilor de educaţie medicală continuă acreditaţi prevăzută în Anexa 4 se va afișa pe site-ul național al OAMGMAMR.

Art.21 CNEPC prin comisiile județene/a municipiului București, va monitoriza desfășurarea programelor EMC, având ca obiectiv ridicarea standardelor profesionale.

Art.22 Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage sancționarea furnizorului, care, în funcție de gravitatea abaterii poate fi :

a) Suspendarea acreditării până la remedierea aspectelor care au condus la această sancțiune. În caz de suspendare a acreditării, furnizorul nu mai are dreptul de a furniza programe EMC pentru alte serii de cursanți până la ridicarea suspendării;

b) Retragerea acreditării furnizorului dacă motivul suspendării nu este remediat în termenul stabilit de CNEPC.

 

Art.23 Retragerea acreditării este de competența Comisiei Naţionale de Educaţie Profesională Continuă, cu avizul Biroului Executiv al OAMGMAMR.

Art.24 Președintii filialelor județene vor aduce la cunoștința Comisiei Naționale de Educaţie Profesională Continuă orice situații de abatere ale furnizorilor de la prezentele norme.

ANEXE

Anexa-1_Cerere acreditare_reacreditare_persoane fizice

Anexa-2_Cerere acreditare_reacreditare_persoane juridice

Anexa-3-Fisa-de-evaluare-a-formatorului

Anexa-4-Registrul-National-persoane-juridice

Anexa-5-Registrul-National-persoane-fizice

www.oamr.ro/hotarare-nr-23-din-27-09-2013-pentru-aprobarea-taxei-de-acreditare-si-reacreditare-a-furnizorilor-de-educatie-medicala-continua-persoane-juridice

http://www.oamr.ro/hotarare-nr-222013-pentru-aprobarea-normelor-de-acreditare-a-furnizorilor-de-educatie-medicala-continua/

 

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.